היחשל םיסרוק ,םיבוט םיפוח ,הצרהב היחש תוכירב
.'וכו עצבמ יריחמב הלילצ וא
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

:ךיראת

          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
11.09.02
shlomiweiss@hotmail.com
,בוט יגוב ןשלגב ןיינועמ
ח"ש400 דע ,''42 ,הינש די
12.09.02
052-530110 ןורש
רשפאמ kyte surffing דויצ הריכמל
- חורה תועצמאב םילג תשילג
- חכוגמ ריחמ - קילדמ
12.09.02
058-893654
יחצ
תנשמ תומוקמ 3 םי עונפואב ןינועמ
98 םגד
14.09.02
08-8651426 סקפ
yaronuriel@hotmail.com
ןוריל
(הטסורינ/םוינמולא) םיפחדמ הריכמל
םיריחמב עונמ תוריסל ףוליח יקלח
:ריחמ תועצהל םילועמ
14.09.02
053-969669 לט
yaronuriel@hotmail.com
ןוריל
"ויז" םגדמ עונמ תריס הריכמל
בוט בצמ ס"כ 90 ירויקרמ ינוציח עונמ
טייש רשוכ ,טסט+השרומ ררגנ דאמ
יקס דויצל תורשפא
15.09.02
052-530110 ןורש
רשפאמ kyte surffing דויצ הריכמל
- חורה תועצמאב םילג תשילג
- חכוגמ ריחמ - קילדמ
15.09.02
052-393353
אלל הריס ףוג תונקל ןיינועמ ינא
רטמ 7 דע עונמ
ןרוא
16.09.02
yaronka@bezeqint.net
ךירצ ינאו םי-תבמ ןולחכ ןועמש ינא
ריחמב דומילל חנצמ םע םימ ןשלג
לזומ
16.09.02
388463-058- ןנור
ימי קייק תונקל ןיינועמ
10.09.02
Peligon@peligon.com
050-260078
תשמושמ שרפמ תריס תונקל םינינועמ
.420 וא 16,18 ןרמטק
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה