ישלגמ ,חנצמ ,תוריס :םיל שמושמ דויצ לש הינקו הריכמ
.'וכו שומישב וניאש הכירבל יונמ ,םימ יקס
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
02.02.07
0525654040
בצמ ל"וח תרצות החישק יצח ימוג תריס
3-4 ל ס"כ 8 דע עונמל תורשפא בוט
ח"ש 3000 ריחמ ןולוחב תצמנ םישנא
02.02.07
0546620300
udicarmi@hotmail.com
3.40 הריתחו גיד קאיק הריכמל קאיק
םגד .ןיוצמ בצמ ,ג"ק 18 ,מ"ס 78 לע
ח"ש COBRA EXPLORER 3200
ההובג בג תנעשמ םע קאיקל בשומ ללוכ.
יעוצקמ טושמ ,ח"ש 250 תננווכתמו
טרופסל תדחוימ הפיצ תדופא ,ח"ש 700
הרישק תועוצר 2 ,ח"ש 220 םיקאיק
תימינפ הכח תובשות 2 ,ח''ש 80 קאיקל
.ח"ש 72 ןיע תואלול 6 ,ח"ש 200
16.02.07
0546941476
beker-m@zahav.net.il
רזורקרמ לש ימינפ עונמ ןורטסלג הריס
תעקשומ הנושאר די, הנימב תדחוימ
למשח תואסכ+ הקזחו הפי , השדחכ
הובג ךכס + ילאורדיה הגה + םיננוכתמ
רינויפ לש תיתרקוי עמש תכרעמ+
ימי דויצו הניגע+ שדח ררגנ+ יוסיכ+
תלפוטמ םיקותמ םימב קר הטש . שדח
הכוז םדוקה לכ ליבמאב עובק
02.03.07
0577729684
לורבוא ירחא ןיוצמ בצמב ןורטסלג הריס -הריכמל
23.03.07
0507634644
ofer573@netvision.net.il
הריתחל בוט הנוילע הבישי קייאק
קייאק הלילצל תיאשמו השילגל הלועמ
rtm לש יזנרפ
23.03.07
0777669044
0576690400
dvir-b-e@smile.net.il
רומש ינוציח ס"כ 75 ההאמי עונמ
ח"ש 7000.הלועמ בצמב בטיה לפוטמו
23.03.07
0543020510
בוט בצמב דאמונ םגד דיחי רתוח קייק
הלגעו טושמ בג תנעשמ ללוכ הריכמל
2000 ריחמ
23.03.07
054 - 7785945
+גנילואפיטנא לופיט ירחא ,רטמ 6.5
עונמ ,םיפסונ+םישרפמ ,רביפ ינוקית
םימ רויכ ,ררקמ+שדח בצמב 6 ןוסנוג
יאת ינש ,רדנואסוקא ,לגורקימ ,םימרוז
2 ,םיעסונ 6 תוטימ4 הניש
ןיא גידל תרצפושמ ,ןעטמ+םירבצמ
טייש רשוכ ,אוהשלכ ןוישירב ךרוצ
הילצרהב הניגע םוקמ ללוכ +הנשל
,(םוקמל הנש יצחמ הלעמל יתיכיח)
אלל עובק םימו למשח רוביח ללוכ
ח"ש 26,000 .תולע
12.04.07
0542192991
הלועמ בצמב ס"כ evinrude 55 עונמ
20.07.07
050-8575758
barkay1@walla.co.il
עונמ+הלוסנוק+רטמ 5.40/2.10 הקסח
.8/06 הנפסה .הלועמ בצמב 75 ירוקרמ
בקע תרכמנ .תופסות + טייש רשוכ ללוכ
.האיצמ .גורדיש
24.08.07
0522346141
מ"ס 2.75 ךרוא malibuMiniX קייאק
.תדחוימ תגוסגס יושע מ"ס 84 בחור
יזכרמ עבורמ את) רזבואמ קייאקה
דמעמ , תוגמוא תפסות , לק דוייצל
+ םיבציימ\הבורל םיקיזחמ , הכחל
םיאתמ קייאק .(תימצע תרצות םיבציימ
דומעל ןתינ) ביצי דואמ , הלילצלו גיידל
ריחמ .אסכ + טושמ (עוגר םיב וילע
שדח) םיגד יאלג אלל 2700 שקובמ
דבועו ןקתומ םיגד יאלג םע (3900 הלוע
.3600
23.11.07
098335536
0542024407
danielus01@walla.co.il
רשוכ ,5.5 יאקירמא רילייוו ןוטסוב
עונמ זכרמב הלוסנוק תומוקמ 7 , טייש
'גליב תבאשמ ןייוצמ בצמב דורנבא 65
. ילוראדיה הגה
23.11.07
0542024407
danielus01@walla.co.il
ררגינ , םיליצמ הקסח תריסל םיטושמ
טסטו יושיר + השדח הריסל
23.11.07
098335536
0542024407
danielus01@walla.co.il
רלייוו ןוטסוב הריסל ףתוש שפחמ
הילצרה למנב גיידל תדייוצמ
03.01.08
0528939133
תנתינ, הריכמל ףחש שרפמ תריס
תופסות + שדח בצמב בכר גג לע הלבוהל
07.03.08
ירוא 054-2403643
: הריכמל בוט בצמב חור תשילג דויצ
2001 - תנש 76L 8”4 Naish ןשלג
¤ 700
¤ 200 – ןשלג יוסיכ
5.7 DR-X North-Sails שרפמ
¤ 2002 - 600 תנש
5.0 DR-X North-Sails שרפמ
¤ 2002 - 700 תנש
תנש 4.5 MANIC Gastra שרפמ
¤ 2003 - 700
תנש Fiberspar יוסיכ + יניקס ןרות
¤ 2003 - 700
תנש North-Sails םוינימולא רונמ
¤ 2002 - 150
2004 תנש Chinook ןדרק + ךיראמ
¤ - 450
תנש Fiberspar ןדרק + ךיראמ
¤ 2003 - 200
¤ 100-ב Da-Kine זפרט
¤ 50-ב Hotsails-Maui זפרט
םינוקל תוחנה .ריחמב ןודל ןתינ
.זכורמב
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה