אוה םימה ץורע
:םוקמה

םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
חולב םניחב םסרפל
:םימל רושקה אשונ לכב תועדומ
.'וכו ףוח ,םי ,הכירב ,םימ יקס

- דיל דימ 
שמושמ דויצ לש הינק וא הריכמ
,םימ יקס ישלגמ ,חנצמ ,תוריס:םיל
'וכו שומישב וניאש הכירבל יונמ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-עצבמ ריחמ  
,םיבוט םיפוח ,הצרהב היחש תוכירב
הלילצ וא היחשל םיסרוק
.'וכו עצבמ יריחמב

-הצובק םינגראמ 
:תימי תוליעפל הצובק םינגראמ
,(הריסב) הריתח תצובק ,הלילצל ה/ףתוש
.'וכו םימ רודכ


ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.תושקבו