,םימ יקס :םימל רושקה אשונ לכב תועדומ חולב םניח ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
   : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.haifa-radio.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
03.04.06
09-7410241
הייחש תכירבל היחשל הרומ ה/שורד
םיבשה-תומרב
03.05.06
08-9974427
057-8743184
yhlg@walla.com
1 גוס תוליצמ /םיליצמב תניינועמ
םג ץיקב םג .הנשה תומי לכב הדובעל- 2ו
םימיאתמל םיבוט םיאנת ץרוחב
רוזאב הדובע הלכלכו םירוגמל תורשפא
ידג ןיעו חלמה םי
09.06.06
0546769669
: שרדנ ערז תיבב הכירבל ליצמ שורד
תופדע .םירושיא + ףקותב ןוישר
.רוזיאב םיררוגתמל
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה