ונל ובתכ   -הצובק םינגראמ   עצבמ ריחמ    דיל דימ    תועדומ חול    ישאר ףד-םימה ץורע